Chuyên mục: Kinh doanh – Thương mại

Tên doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

I. Nguyên tắc đặt tên và sử dụng tên doanh nghiệp 1. Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm …