Sở hữu trí tuệ
shutterstock_46595761_small

Quyền sở hữu trí tuệ

I. Khái quát về quyền sở hữu trí tuệ Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm: 1. Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu; 2. Quyền liên […]

shutterstock_46595761_small

Điều kiện bảo hộ quyền tác giả

I. Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả 1. Tổ chức, cá nhân có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả gồm người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm và chủ sở hữu quyền tác giả. 2. Tác giả, chủ sở hữu quyền […]

shutterstock_46595761_small

Nội dung, giới hạn quyền tác giả

I. Quyền tác giả Quyền tác giả đối với tác phẩm quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản. II. Quyền nhân thân Quyền nhân thân bao gồm các quyền sau đây: 1. Đặt tên cho tác phẩm. 2. Đứng tên thật hoặc bút danh trên […]

shutterstock_46595761_small

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả và nội dung quyền tác giả cụ thể

I. Thời hạn bảo hộ quyền tác giả 1. Quyền nhân thân: Đặt tên cho tác phẩm; đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng; bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, […]

shutterstock_46595761_small

Điều kiện bảo hộ quyền liên quan

I. Tổ chức, cá nhân được bảo hộ quyền liên quan 1. Diễn viên, ca sỹ, nhạc công, vũ công và những người khác trình bày tác phẩm văn học, nghệ thuật (sau đây gọi chung là người biểu diễn). 2. Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu cuộc biểu diễn. Tổ chức, cá […]

shutterstock_46595761_small

Sử dụng quyền liên quan

I. Các trường hợp sử dụng quyền liên quan không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao 1. Các trường hợp sử dụng quyền liên quan không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao bao gồm: a) Tự sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu […]

shutterstock_46595761_small

Chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan

I. Chủ sở hữu quyền tác giả Chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân nắm giữ một, một số hoặc toàn bộ các quyền tài sản. II. Chủ sở hữu quyền tác giả là tác giả Tác giả sử dụng thời gian, tài chính, cơ sở vật chất – kỹ thuật […]

shutterstock_46595761_small

Chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan

I. Quy định chung về chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan 1. Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan chuyển giao quyền sở hữu đối với: a) Quyền công bố tác phẩm; b) Quyền tài sản; c) Quyền […]

Spam prevention powered by Akismet

error: Vui lòng không copy nội dung này