Hành chính – Tố tụng hành chính
Law

Xử phạt vi phạm hành chính

I. Khái quát về vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính 1. Vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của […]

40360-time

Thời hiệu và thời hạn trong xử lý vi phạm hành chính

I. Thời hiệu xử lý vi phạm hành chính 1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được quy định như sau: a) Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 01 năm, trừ các trường hợp sau: Vi phạm hành chính về kế toán; thủ tục thuế; phí, lệ phí; kinh doanh […]

administrative

Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính

I. Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và nguyên tắc áp dụng 1. Xử phạt vi phạm hành chính bao gồm: a) Cảnh cáo; b) Phạt tiền; c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; d) Tịch thu […]

administrative

Tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trong xử phạt vi phạm hành chính

I. Tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trong xử phạt vi phạm hành chính 1. Việc xử phạt vi phạm hành chính phải căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, đối tượng vi phạm và tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng; 2. Khi xác minh các tình tiết của […]

administrative

Các biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm hành chính

I. Các biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm hành chính và nguyên tắc áp dụng 1. Các biện pháp khắc phục hậu quả bao gồm: a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu; b) Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng không có giấy phép hoặc xây dựng không […]

administrative

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả

I. Các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã. 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện. 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 4. Công an nhân dân a) Chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành […]

Law

Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính

I. Buộc chấm dứt hành vi vi phạm hành chính Buộc chấm dứt hành vi vi phạm hành chính được người có thẩm quyền đang thi hành công vụ áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính đang diễn ra nhằm chấm dứt ngay hành vi vi phạm. Buộc chấm dứt hành vi […]

Law

Xác minh, định giá, giải trình các tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính

I. Xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính  1. Khi xem xét ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, trong trường hợp cần thiết người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm xác minh các tình tiết sau đây: a) Có hay không có vi phạm hành chính; […]

Spam prevention powered by Akismet

error: Vui lòng không copy nội dung này