Dân sự – Tố tụng dân sự
legal term 2

Các thuật ngữ pháp lý trong Bộ luật Dân sự năm 2015 (Phần I)

1. Tập quán Tập quán là quy tắc xử sự có nội dung rõ ràng để xác định quyền, nghĩa vụ của cá nhân, pháp nhân trong quan hệ dân sự cụ thể, được hình thành và lặp đi lặp lại nhiều lần trong một thời gian dài, được thừa nhận và áp dụng rộng […]

legal term 2

Các thuật ngữ pháp lý trong Bộ luật Dân sự 2015 (Phần II)

17. Giám hộ Giám hộ là việc cá nhân, pháp nhân được luật quy định, được Ủy ban nhân dân cấp xã cử, được Tòa án chỉ định hoặc được người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ lựa chọn người giám hộ cho mình thì khi họ ở tình trạng cần được […]

legal term 2

Các thuật ngữ pháp lý trong Bộ luật Dân sự năm 2015 (Phần III)

37. Thời hạn a) Thời hạn là một khoảng thời gian được xác định từ thời điểm này đến thời điểm khác. b) Thời hạn có thể được xác định bằng phút, giờ, ngày, tuần, tháng, năm hoặc bằng một sự kiện có thể sẽ xảy ra. 38. Thời hiệu Thời hiệu là thời hạn […]

legal term 2

Các thuật ngữ pháp lý trong Bộ luật Dân sư năm 2015 (Phần IV)

63. Nghĩa vụ Nghĩa vụ là việc mà theo đó, một hoặc nhiều chủ thể (sau đây gọi chung là bên có nghĩa vụ) phải chuyển giao vật, chuyển giao quyền, trả tiền hoặc giấy tờ có giá, thực hiện công việc hoặc không được thực hiện công việc nhất định vì lợi ích của […]

legal term 2

Các thuật ngữ pháp lý trong Bộ luật Dân sự 2015 (Phần V)

85. Hợp đồng Hợp đồng là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. 86. Hợp đồng song vụ Hợp đồng song vụ là hợp đồng mà mỗi bên đều có nghĩa vụ đối với nhau. 87. Hợp đồng đơn vụ Hợp đồng […]

principles-2-728

Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự

I. Công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền dân sự 1. Các quyền dân sự được công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật. 2. Quyền dân sự chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì […]

40360-time

Thời hạn

I. Thời hạn 1. Thời hạn là một khoảng thời gian được xác định từ thời điểm này đến thời điểm khác. 2. Thời hạn có thể được xác định bằng phút, giờ, ngày, tuần, tháng, năm hoặc bằng một sự kiện có thể sẽ xảy ra. II. Áp dụng cách tính thời hạn 1. […]

40360-time

Thời hiệu

I. Thời hiệu 1. Thời hiệu là thời hạn do luật quy định mà khi kết thúc thời hạn đó thì phát sinh hậu quả pháp lý đối với chủ thể theo điều kiện do luật quy định. Thời hiệu được áp dụng theo quy định của Bộ luật Dân sự, luật khác có liên […]

Spam prevention powered by Akismet

error: Vui lòng không copy nội dung này